Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje , iż Małgorzata Torój jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzemieniecka 3/24, 20-130 Lublin lub droga e-mailowa pod adresem: malgorzata.toroj@colibrict.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadnione jest interesem prawnym administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług:

 1. tj. wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu;
 2. w przypadku osób, które wyraziły zgodę na wysyłanie newslettera w celu przedstawiania im informacji związanych z działalnością administratora.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi:

 1. księgowe;
 2. informatyczne w tym polegające na obsłudze serwera, wystawiania faktur, obsługi poczty elektronicznej;
 3. usługi analityczne
 4. kurierskie

Danych osobowych nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać do państw spoza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane klientów przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku w którym wykonana została usługa a w przypadku subskrybentów newslettera do czasu cofnięcia przez nich zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub sprzeciwu,
 5. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług lub otrzymywania informacji zawartych w newsletterze.